ယခင်အစိုးရလက်ထက်များမှစ၍ လက်ရှိကာလအထိ စည်းကမ်းချက်များနှင့်မကိုက်ညီသော မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်း ဧကပေါင်း (၁၆)သိန်းခန့်ကို လုပ်ကိုင်အသုံးပြုခွင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းထားကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီထံမှ သိရသည်။

ပြဌာန်းထားသော နည်းဥပဒေအရ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသည်နေ့မှစ၍ (၄)နှစ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းများအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုပြင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ အငှားချထားခြင်း၊ အခြားနည်းဖြင့် လွှပြောင်းခြင်း သိုမဟုတ် ခွဲစိတ်ခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုခုကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
#mhtnews