ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို ပြန်လာသူများထံမှ Omicron (အိုမီခရွန်) မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး BA. 2.75 တွေ့ရှိသူ (၂) ဦး၊ BA.4 (၁ ဦးနှင့် BA.5 တွေ့ (၂၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၅) ဦးတို တွေ့ရှိရပြီး BA.2.75 (၁)ဦး၊ BA.5 (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇) ဦးတိုကို ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ (သြဂုတ် ၁၃ ရက်)တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
#mhtnews